News

  • 真實媽媽用家感想

    真實媽媽用家感想 媽媽在FACEBOOK激讚  小朋友都好鍾意我們的圖書 媽媽在INSTAGRAM激讚  小朋友每個月收到小禮物之後回圖
  • 每日幾蚊有120本書 | 香港引入美國英文圖書訂閱服務

    8成父母每日都會同小朋友讀英文書 想小朋友將來入讀英文學校 家長為左子女入讀英文名校,從小就到上不同的英文班,Phonics班等。同時係屋企會買大量英文圖書俾小朋友睇,從小養成閱讀英文圖書習慣。每年書展都吸引大批家長到場選購英文圖書。書展後,家長平時又未必有時間去買書,又唔知買咩書先適合小...
  • Marvel Alpha Block

    Marvel Alphabets book!!!!!!Click: Youtube 影片介紹 小朋友好多時去迪士尼或者家長灌輸下都會認識到Ironman, Thor, Avengers, etc. 如果將日常見到既野融入閱讀當中小朋友可能會更投入同更上心! Marvel Alphabets...